Debat bijdragen in Raad

Reactie ONS op Collegeprogramma 2018-2022

23-04-2018 00:07
ONS Noordoostpolder Reactie Coalitieprogramma   ALGEMEEN ONS zou zich als politieke partij Onvoorspelbaar hebben gehandeld en als partij een onjuist mensbeeld hebben. ONS herkent zich daar absoluut niet in en vindt het onverantwoord en ongefundeerd/ om zonder onderbouwing met feiten en zonder...

Bijdrage ONS over afwikkeling Financien Stadshart Emmeloord Centrum

21-10-2017 16:27
College, Voor ons ligt het raadsvoorstel tot afsluiten van de grondexploitatie Stadshart waarin het college over de boekwaarde van het Stadshart schrijft dat de kosten en baten hiervan terug te vinden zijn in de jaarstukken. ONS heeft het op zich genomen de kosten en baten na te lopen en komt uit...

Bijdrage ONS inzake Nieuwe Natuur/ Schokland in Commissie Samenlevingszaken

21-10-2017 16:26
Voorzitter, Een belangrijke taak van ons werk is de controlerende en kaderstellende taak. In de wet is dat vastgelegd. Raadsleden controleren dus het college van burgemeester en wethouders of de afgesproken doelstellingen in begroting en kaders worden uitgevoerd zoals de raad dat heeft...

Bijdrage Stadshart Emmeloord Centrum

18-07-2017 13:52
BIJDRAGE STEDEBOUWKUNDIG PLAN, VOORTSCHRIJNEND INZICHT   Voorzitter, We staan vanavond als Raad voor een nieuwe zware beslissing. Het Stedenbouwkundig over het centrumplan ligt klaar voor besluitvorming. Een plan dat een richting geeft hoe ons stadscentrum eruit zou kunnen gaan zien....

Debat bijdrage ONS voorjaarsnota / stadshart

18-07-2017 13:49
VOORJAARSRAPPORTAGE   VOORTSCHRIJNEND INZICHT.   Voorzitter, leden van de raad, college,   ECONOMIE/ WERKGELEGENHEID Krachtige eigenschappen van onze polder zijn rust, ruimte en wonen. Het is dan ook zaak dat deze eigenschappen buiten onze provincie worden gepromoot....

Bijdrage ONS bij de Algemene Beschouwingen / Begrotingsraad 9 november 2015

10-11-2015 11:35
ALGEMENE BESCHOUWINGEN | 9 november 2015 Voorzitter, leden van de raad en overige aanwezigen, Wat is een begroting: Dat is een methode om zich zorgen te maken nog vóór het geld wordt uitgegeven, in plaats van daarna. (aldus Voltaire)’[1].Vorig jaar deed ONS deze uitspraak al en hoe actueel wilt u...

Betoog inzake duurzaamheidswinkel

02-03-2015 19:22
Voorzitter, Voor ons ligt de nota duurzaamheid met als wens dat de gemeente wens mede te investeren in een duurzaamheidswinkel. De hedendaagse mode.  Een aantal punten wil de ONS fractie delen, dien ook ten grondslag liggen aan onze motie    1 Het is o zo makkelijk geld...

Statement ONS Noordoostpolder op functioneren Andries Poppe

29-01-2015 14:43
TWEEDE TERMIJN,   Voorzitter, Gehoord hebbende de beraadslagingen wil de ONS fractie graag het volgende met u delen. 1                    We betreuren het dat de wethouder zo, naar de mening van...

ONS Noordoostpolder leverde terechte kritiek op functioneren Wethouder Poppe

29-01-2015 14:36
BIJDRAGE ONS NOORDOOSTPOLDER   Voorzitter, De ONS fractie heeft kennis genomen van de beantwoording door het college op vragen van D66 tijdens het vragenuurtje bij de RTG in januari. De ONS fractie  heeft een aantal vragen aan de wethouder die wij graag beantwoord zien alvorens we in...

Bijdrage ONS Cultuurbedrijf in de Raad

24-12-2014 21:14
CULTUURBEDRIJF Er dreigt na het besluitvormende echec van "de Deel" zich een nog grotere financiële fiasco aan te kondigen bijhet thans voorliggende besluit over het Cultuurbedrijf. Een 'historisch proces'wat inmiddels aan papier, praterijen en activiteiten ruim 1 miljoen euro...
1 | 2 >>