Schriftelijke vragen aan College

Vragen ONS inzake de financiële aspecten van het armoedebeleid.

13-10-2017 18:46
INLEIDING   Op 25 september 2017 presenteerde u de Ontwikkelagenda Krachtig tegen Armoede. De fracties werden geïnformeerd over de plannen die u heeft met betrekking tot deze agenda.     Het Beleidsplan Minimabeleid 2015-2018 komt tot een einde en in samenspraak met...

Vragen rapport Sluitende aanpak jongeren

13-10-2017 14:39
INLEIDING Op 25 september 2017 presenteerde u het rapport Sluitende aanpak jongeren. De fracties werden geïnformeerd over de plannen die u heeft met betrekking tot dit rapport.   De fractie van ONS heeft behoefte aan wat aanvullende informatie.   Het begint al met de...

Schriftelijke vragen over bekostiging Emmeloord Centrum Stadshart/De Deel

18-06-2015 14:11
Lees hier de schriftelijke vragen die de ONS fractie heeft gesteld over het stadshart Emmeloord-centrum/De Deel. Schriftelijke vragen Stadshart - Emmeloord/Centrum

Schriftelijke vragen over Cultuurbedrijf

11-03-2015 16:13
Verzoek en vragen van ONS Noordoostpolder aan het College,    Graag ontvangt de ONS fractie:   1 De jaarcijfers van het Theater 2014  (t/m 31/12/ 2014)   2 De jaarcijfers van het voormalige Muzisch Centrum (Winst en verliescijfers / balans) over 2014 vóór de...

Schriftelijke vragen / antwoorden onderhoud rotondes Noordoostpolder

25-11-2014 13:51
Inleiding/aanleiding:De fractie van ONS Noordoostpolder i.s.m. CDA heeft tijdensde raad van 23 juni 2011 een motie bespreekbaar gemaakt die de sponsoring vanrotondes betrof. De wethouder vond deze motie een goed idee en zegde toe demotie integraal over te nemen. Om die reden werd de motie niet in...

Antwoorden College op vragen over Cultuurbedrijf

25-09-2014 14:00
Onderwerp: Vragen over Cultuurbedrijf Fractie: ONS Noordoostpolder Naam: Berthoo Lammers Datum indiening vragen: 15 september 2014 Inleiding De heer Leijenaar (dir. Theater) heeft tijdens zijn inspreekbeurt in de RTG aangegeven  dat inzake de stukken vanhet cultuurbedrijf die voor...

Schriftelijke vragen Cultuurbedrijf

23-09-2014 14:46
Geacht college,Naar aanleiding van de laatst gehouden RTG "samenleving" heeft de ONS fractie een aantal vragen.De heer Leijenaar (dir. Theater) heeft tijdens zijn inspreekbeurt in de RTG aangegeven dat inzake de stukken van het cultuurbedrijf die voor besluitvorming zijn overgelegd aan de Raad de...

Schriftelijke vragen over Renne streekproducten

01-08-2014 00:00
Geacht college,Vraag van ONS Noordoostpolder over het niet nakomen van gemaakte afspraken met de heer Renne,1                   Aan de heer Renne is bij monde van de ambtelijke dienst (de heer A....

Mondelinge Vragen aan College

Vragen over radicalisering van Islamitische jongeren in de Noordoostpolder

13-01-2015 13:08
N.a.v. de Nieuwjaars toespraak te Dronten door burgemeester Aad de jonge op 3 januari heeft onze burgemeester gestelddat hij het probleem van radicalisering van jongeren ook herkent in onze Gemeente.De ONS fractie wil daar een aantal vragen over...

Vragen over het Polderhotel

22-09-2014 19:30
Het Polderhuis in Bant is zoals u weet sinds enige tijd Hotel Noordoostpolder. Een  hotel dat, zoals het nu lijkt, vooral gebruikt wordt door buitenlandse werknemers.Er zijn nu omwonenden die overlast ervaren. Er is zoveel overlast dat de politie, maar ook de...

Vragen over verkeersveiligheid Ettenlandse weg

22-09-2014 19:00
Vragen aan het college,1)     Is het collegebekend met de onveilige verkeerssituatie voor fietsers aan de Ettenlandse weg?2)     De weg is eenerftoegangsweg. Maar er wordt met hoge snelheid gereden waardoor deze onveiligwordt. Gaat het college hier...

Moties/amendementen

Amendement verslavingszorg preventie overhevelen van Jeugdzorg naar Onderwijsbeleid niet aangenomen

16-11-2017 20:38
Onderwerp: Begroting 2018-2021 – Onderwijsbeleid   De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-11-2017, gehoord de beraadslagingen,   overwegende dat 1.    het college (pag. 46) voorstelt te bezuinigen op Onderwijsbeleid en Leerlingzaken: 2016: €...

Motie Bidbook Noordoostpolder aangenomen

16-11-2017 20:36
Onderwerp: Bidbook Noordoostpolder (Programmabegroting p. 48 en najaarsrapportage p. 35) De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13 november 2017, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat Het College voornemens is een bidbook op te stellen voor het (wereld)...

Amendement bescherming koepelreservere sociaal domein van 2 miljoen niet aangenomen

16-11-2017 20:35
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-11-2017, gehoord de beraadslagingen,   overwegende dat 1.    het college in de aanbiedingsbrief van de programmabegroting (pag. 4) aangeeft een klanttevredenheidsmeter te willen gaan invoeren voor inwoners...

Amendement Onderzoek aanleg randmeer overgenomen

16-11-2017 20:33
Onderwerp: Onderzoek aanleg Randmeer De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13 november 2017, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat Recreatie en toerisme belangrijk is voor Noordoostpolder; Het college hoog inzet op recreatie en toerisme d.m.v. Werelderfgoed...

Amendement van ONS: Geen verhoging van toeristenbelasting aangenomen!

16-11-2017 20:31
Onderwerp: Dit amendement betreft voorstel 518640 En het raadsvoorstel ‘Aanpassen belasting en retributieverordeningen’ onderdeel: 1.9/1.10 verhoging Toeristenbelasting en Watertoeristenbelasting   De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13 november 2017, gehoord...

Amendement: Rol van de Raad

18-07-2017 15:07
A m e n d e m e n t 2017-07-11c Dit amendement heet betrekking op voorstel nr. 487675 Onderwerp: Vaststelling Centrumplan Emmeloord, rol van de raad De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 Juli 2017, gehoord de beraadslagingen,   overwegende dat 1. het college...

Uitvoering verkeersbesluit KJ straat - Rotonde Katholieke kerk

18-07-2017 14:50
OOnderwerp: Uitvoering verkeersbesluit Deze motie heeft betrekking op voorstel nr. 487675   De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2017, gehoord de beraadslagingen,    overwegende dat  1. er een bedrag van € 1.4 mln in de...

Motie Aanleg verlichting (fiets)route Emmeloord – Wellerwaard

18-07-2017 14:49
Onderwerp: Aanleg verlichting (fiets)route Emmeloord – Wellerwaard     De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 Juli 2017, gehoord de beraadslagingen,   overwegende dat De gemeente met de Wellerwaard een locatie heeft ontwikkeld waar veel...

Motie Compensatie OZB

18-07-2017 13:53
M O T I E  2017-07-08c   Onderwerp: Compensatie OZB   De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2017, gehoord de beraadslagingen,    overwegende dat  1. er in de jaarrekening 2016 een bedrag € 1,25 mln genoemd wordt...

Amendement versnelde aanleg WiFi netwerk voor het buitengebied Noordoostpolder door Coalitiepartijen CDA | VVD | PU en CU/SGP tegengehouden.

10-11-2015 11:57
Onderstaand amendement werd door de ONS en de SP ingediend. Het Amendement werd door de coalitiepartijen CDA | CU/SGP | PU en VVD!  niet aangenomen. Die willen wachten tot de aanleg van glasvezel. Dat kan nog wel twee jaar duren. ONS en de SP willen het buitengebied niet zolang laten wachten....
1 | 2 >>

Alle bijdragen van de ONS fractie kunt u op onderstaande pagina vinden. We zijn begonnen met een nieuw bijdrage deze politieke periode. Er komt nog een historisch archief vanaf 2006 toen ONS Noordoostpolder voor het eerst in de Raad kwam.